État d’urgence CORONAVIRUS #covid19

À LIRE jusqu’au bout…

CORONAVIRUS COVID – 19

Depuis notre commune de #Ganshoren, dans la Région de Bruxelles-Capitale au Royaume de #Belgique, je vous livre ces quelques mots à toutes et tous en ces moments d’état d’urgence proclamé sur toute l’étendue du territoire BELGE.

J’encourage chacun et chacune à vivre dans un effort permanent de compréhension, pour l’application des mesures fermes dictées de bonne intelligence par l’autorité fédérale vers les régions et suivies par nos communes.

Les arrêtés et les ordonnances de #Bourgmestre seront d’application pour gérer l’urgence sur le territoire communal !

Je demande une attention particulière vers un élan de la solidarité #intergénérationnelle afin que les seniors s’y retrouvent et que nulle ne soit oublié(e) et se retrouve isolé(e)

J’en appelle aux #jeunes (la conscience du grand-frère et de la grande-sœur), aux parents, aux grands-parents et tout habitant(e) de notre commune de GANSHOREN de respecter l’abc des mesures sanitaires et salutaires, allant de la « distance sociale » au confinement décrété depuis le 14/03/2020

Permettez-moi, chers citoyennes et citoyens de GANSHOREN, que je puisse transmettre notre message de #rigueur #CLINIQUE à nos ami(e)s des pays étrangers représentés en BELGIQUE, par leurs descendants qui sont fiers d’être BELGES ou tout simplement fiers de porter la nationalité de leur pays d’origine !

En tant que #CONGOLAIS d’origine, et #Bourgmestre de GANSHOREN, comme toute AUTORITÉ responsable j’insiste chez les congolais(es) de partout dans le monde entier sur l’ IMPLACABLE logique « mathématique » comme ce fut dit par l’ingénieur à bord du TITANIQUE : Aujourd’hui le coronavirus est l’ENNEMI de tout être humain sans différence de RACES ni de #RELIGION.

Le monde entier est face à une pandémie comparable à une guerre où l’ennemi est sans âme ni #Dieu.

Je vous remercie pour votre #solidarité et votre #écoute sans lesquelles seraient caduque l’application des recommandations en urgence pour toutes les autorités nationales à travers le monde.

QUE L’HUMAIN L’EMPORTE! #vivreensemble #PKompany2020

Vanuit onze gemeente Ganshoren, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het Koninkrijk België, groet ik u allen in deze periode tijdens dewelke over het hele Belgische grondgebied de noodtoestand is uitgeroepen. 

Ik moedig ieder van u aan u permanent in te spannen en begrip te tonen voor de noodzaak om de strenge maatregelen toe te passen die met goede kennis van zaken door de federale overheid worden gedicteerd en via de regio’s gevolgd worden door onze gemeenten!

De decreten en verordeningen van de burgemeester zullen worden toegepast om de noodsituatie op het gemeentelijk grondgebied te beheersen! 

Ik roep op tot bijzondere aandacht voor solidariteit tussen de generaties, zodat ouderen hun weg kunnen vinden en niemand wordt vergeten noch geïsoleerd wordt. 

Ik doe een beroep op de jongeren (en op het geweten van hunoudere broer(s) en zus(sen)), op de ouders, op de grootouders en op elke inwoner van onze gemeente GANSHOREN om het ABC van de sanitaire en gezondheidsmaatregelen te respecteren, gaande van de « social distancing » tot het zoveel mogelijk binnenblijven die sinds 14 maart 2020 van kracht zijn. 

Sta mij toe, beste burgers van GANSHOREN, om onze strenge boodschap door te geven aan onze vrienden uit het buitenland die in BELGIË vertegenwoordigd zijn, door hun nakomelingen die er trots op zijn BELGISCH te zijn of gewoonweg trots zijn de nationaliteit van hun land van herkomst te dragen!

Als KONGOLEES van origine en als burgemeester van GANSHOREN, dring ik er, zoals elke verantwoordelijke AUTORITEIT, op aan de ondubbelzinnige « wiskundige » logica te volgen, zoals ooit gezegd door de ingenieur aan boord van de TITANIC: vandaag is het coronavirus de vijandvan elke mens, zonder onderscheid van RAS noch RELIGIE. 

De hele wereld wordt geconfronteerd met een pandemie die vergelijkbaar is met een oorlog waar de vijand zonder ziel noch God is. 

Ik dank u voor uw aandacht en uw solidariteit, zonder welke de opvolging van de aanbevelingen door alle mogelijke nationale autoriteiten in de hele wereld volledig nutteloos zouden worden. 

MOGE DE MENSELIJKHEID ZEGEVIEREN!

Interviews du 1er Bourgmestre d’origine africaine dans le monde entier…

Du Japon, en passant par les Etats-Unis, l’Angleterre, le Congo, l’Autriche, l’Espagne, L’Italie, l’Allemagne et toute la presse Belge francophone et néerlandophone…

Un Jour, un Echevin

Découvrez l’Echevin Grégory RASE, en charge entre autre de la bonne gouvernance!

#Ganshoren

#JeSuisBourgmestre

#PKompany2018

Un Jour, Un Echevin!

Découvrez la prestation de serment de l’Echevin Jean Paul Van Laethem et son ressenti juste après…#Ganshoren

Un Jour Un Echevin

La série « Un Jour, Un Echevin » commence dès aujourd’hui.

Faites connaissance avec les échevins de notre commune #Ganshoren

De namen en de verdeling van de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen.

Ganshoren:  De namen en de verdeling van de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen.

Hierbij vindt u de potentiële namen en de bevoegdheden van het toekomstig schepencollege van de gemeente Ganshoren dat over enkele weken zal geïnstalleerd worden.

In deze gemeente van bijna 25.000 inwoners, gelegen ten N.W.van de hoofdstad, heeft de lijst ProGanshoren van Pierre Kompany op 14 oktober de verkiezingen gewonnen met 9 zetels (op 27), voor de lijst Ensemble/Samen#Carthé (6), de LB – Liste Bourgmestre/ Lijst Burgemeester (5), Ecolo-Groen (4), DéFI (2) en de NVA (1).

De lijst ProGanshoren, LB – Lijst Burgemeester en DéFI hebben een akkoord gesloten voor de legislatuur.

Pierre Kompany (ProGanshoren) werd geplebisciteerd tot nieuwe Burgemeester. Hij zal als voornaamste bevoegdheden de Politie, de Preventie, het Toezicht op het OCMW, de Communicatie, en de Internationale Solidariteit en Betrekkingen hebben.

Stéphane Obeid ( LB-Lijst Burgemeester) zal Eerste Schepen zijn, belast met de Financies en de Begroting, de Smart City (digitale zaken), de Lokale en Duurzame Economie en de Openbare Netheid.

De andere Schepenen:

– Jean Paul Van Laethem (ProGanshoren): Derde Leeftijd, Burgerlijke stand – Bevolking, Sport, Huisvesting

– Marina Dehing-van den Broeck (ProGanshoren): Nederlandse Cultuur, Nederlandstalige Jeugd, Gezondheid, Sociale Zaken en – Cohesie

– Grégory  Rase (DéFI): Goed Bestuur en Transparantie – Burgerparticipatie – Wijkcomités – Lokale Democratie – Gelijke Kansen, Human Ressources, Tewerkstelling

– Sabrina Baraka (LB – Lijst Burgemeester) : Feestelijkheden – Stadsanimatie, Franstalige Jeugd, Dierenwelzijn, Leefmilieu

– Quentin Paelinck (ProGanshoren): Baby- en Peuterzorg, Gezin, Onderwijs, Openbare Werken en Overheidsopdrachten

– Magali Cornelissen (LB – Lijst Burgemeester) : Franse Cultuur, Stedenbouw, Mobiliteit, Agenda 21

– Chantal De Saeger (ProGanshoren) : zal voorgesteld worden als

Voorzitster van het O.C.M.W. (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).

De begroting 2019, het driejaarlijks plan en de algemene beleidsverklaring worden tegen begin 2019 aangekondigd.

                                                                                                                 

Compétences Collège des Bourgmestre et Échevins de Ganshoren

Collège des Bourgmestre et Échevins de Ganshoren.

Noms et répartition des compétences.

Voici les noms et les compétences des membres pressentis du futur collège échevinal de la commune de Ganshoren qui sera installé dans quelques semaines.

Dans cette commune de près de 25.000 habitants située au nord-ouest de la capitale, la liste ProGanshoren de Pierre Kompany est sortie en tête du scrutin du 14 octobre, emportant 9 sièges (sur 27) devant la liste Ensemble/Samen#Carthé (6), la LB – Liste Bourgmestre (5), Ecolo-Groen (4), DéFI (2) et la NVA (1).

Les formations ProGanshoren, LB – Liste Bourgmestre et DéFI ont conclu un accord de législature.

Pierre Kompany (ProGanshoren) a été plébiscité comme nouveau bourgmestre. Il aura comme compétences essentielles, la police, la prévention, la tutelle sur le CPAS, la communication et la solidarité et les relations internationales.

Le premier échevin, sera Stéphane Obeid (LB – Liste Bourgmestre) qui sera chargé des finances et du budget, de smart city (affaires numériques), de l’économie locale et durable, de la propreté publique.

Les autres échevins seront :

• Jean Paul Van Laethem (ProGanshoren) : Troisième Age, État Civil – Population, Sport, Logement.

• Marina Dehing – van den Broeck (ProGanshoren) : Culture Néerlandaise, Jeunesse Néerlandophone, Santé, Affaires Sociales – Cohésion sociale

• Grégory Rase (DéFI) : Bonne gouvernance et transparence – Participation citoyenne – Comités de quartier – Démocratie locale, Égalité des chances et des genres, Ressources Humaines, Emploi

• Sabrina Baraka (LB – Liste Bourgmestre) : Festivités / Animations urbaines, Jeunesse francophone, Bien-être animal, Environnement

• Quentin Paelinck (ProGanshoren) : Petite enfance, Famille, Enseignement, Travaux et marchés publics

• Magali Cornélissen (LB – Liste Bourgmestre) : Culture française, Urbanisme, Mobilité, Agenda 21

• Chantal De Saeger (ProGanshoren) sera proposée comme Président du CPAS.

Le budget 2019, le plan triennal et la déclaration de politique générale sont annoncés pour le début 2019

En Campagne!

Député Bruxellois et Conseiller communal à Ganshoren, je suis aussi et surtout Papa de 3 enfants et Papy puissance 6 ! Impliqué depuis toujours dans l’amélioration de la condition humaine et la diversité culturelle, je mets mon expérience à profit dans le « mieux Vivre Ensemble » et ce quotidiennement. Toujours à votre écoute et présent sur le terrain, je suis soucieux du bien-être de nos jeunes, de nos séniors et d’une excellente gestion de l’intergénérationnel, le succès du « FAIRE ENSEMBLE » !

Brussels Volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid te Ganshoren, ben ik ook en vooral Papa van
3 kinderen en 6x Papy!
Altijd begaan met de leefwereld van de mensen en de culturele diversiteit, stel ik mijn ervaring
ter beschikking van het “beter SAMEN LEVEN “ en dit dag na dag. Steeds met een luisterend oor en aanwezig op het terrein, hecht ik zeer veel belang aan het welzijn van onze jongeren, van onze senioren en ijver ik voor een voortreffelijke intergenerationele aanpak, het succes van het “SAMEN DOEN”!

 

DBL-Pierre Kompany

5ème Gala de l’Amitié #PKompany2018

La 5ème édition de mon Gala de l’Amitié fut un retour au source. Convivialité, respect, amitié et simplicité en étaient les maîtres mots!

Tous les 2 ans, je mets un point d’honneur à rassembler les miens et les amies et amis de mes proches, pour passer un agréable moment et partager le savoir faire des artistes présents qui rendent ce rendez-vous magique et humain.

Toutes les photos sur ma Fan Page Facebook